از آزادی خواهم گفت و این که شیفته ی آزادی هستم

این که من دارم در وبلاگم می نویسم و سخنانم را می گویم
ینی این که هنوز زنده هستم،خسته نشده ام و نسبت به راهی
که برگزیده ام ایمان دارم،باور بکنید اگر وبلاگ من هتا یک خواننده
داشته باشد و یا هیچ خواننده ای نداشته باشد
باز از نوشتن باز نخواهم ایستاد.
من خودم را سدای بی سدایان می دانم و این باری است
که روی دوشم سنگینی می کند.
من آدمی نیستم که به این زودی ها و خیلی آسان ، کنار بکشد
همواره از آزادی خواهم گفت و این که شیفته ی آزادی هستم.
همین که من ، ناهمسو با چهارچوب های تمامیت خواهانه ی موجود
دارم گام برمیدارم،خودش لذت بخش است،به چالش کشیدن
و دهن کجی کردن به ساختاری که همه ی تلاشش، در اختیار گرفتن
همه ی هست و نیست ماست،بی شک برای من که آرامش بخش است.

۳-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements