هواپیمای ایرباس و گور امام هشتم

این ، من ایرانی نیستم که خواهم توانست سوار هواپیماهای ایرباس
فروخته شده به رژیم ننگین اسلامی بشوم بلکه این پاسداران و بسیجی ها
و ملایان خواهند بود که مسافران و سوارشدگان بر این هواپیماها خواهند بود
کما این که در خبرها خواندم که نخستین مسافران هواپیمای ایرباس خریداری شده
همین مزدوران رژیم ننگین اسلامی بوده اند که رهسپار دیدار با گور امام هشتم
شده بودند.
شک نکنید که تک تک هواپیماهای خریداری شده اگر به رژیم ننگین اسلامی
داده شود،همگی شان در خدمت این رژیم ننگین اسلامی قرار خواهند گرفت
تا زودتر و بهتر به هدف های تروریستی اش برسد.
کاش این شرکت های هواپیماسازی باختری به پیامدهای فروش این هواپیماها
به رژیم ننگین اسلامی نیز بیندیشند و بدانند که با ماندگاری تروریسم اسلامی
زمین ،جای چندان امنی نخواهد بود و روز به روز ، ناامنی ها دامنه دارتر خواهد شد.
من خودم از این که می بینم شمار زیادی خردباخته و واپس گرا به کمک فناوری های روز
مانند همین هواپیما به دیدار گور امام هشتم رفته اند،شرمگین می شوم.
این که چنین افزارهایی در چنین زمینه هایی به کار گرفته میشوند
نشان از این دارد که هنوز راه زیادی مانده است تا باورهای زهرآگین
دینی به کلی از زندگی آدمی بیرون رانده شود.
آری ، همین کسان هستند که نه تنها ایران بلکه کل کره ی زمین را
جای ناامنی برای زیستن کرده اند.

۳۰-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements