ایران ، منهای اسلام

اگر برای آینده ی ایران،آزادی و سربلندی و پیشرفت را خواهانیم
باید بدانیم که نخستین گام برای رسیدن به چنین خواسته ای
نشانه گرفتن کل موجودیت و هستی رژیم ننگین اسلامی است.
دشمن بزرگ ما همین اسلام ننگین و ساختار موجود در ایران است
این ساختار نه بهبود خواهد یافت و نه به این آسانی ها از میان خواهد رفت
چون این ساختار،شمار زیادی از ساکنان ایران را با درآمدهای نفتی اش
رام ساخته است.
این که گمان بکنیم این لشگریان خردباخته و مزدور
به اسلام ننگین و ساختار موجود،پشت خواهند کرد
اندیشه ای خام و ناپخته است،آن ها دل باخته و دل بسته ی
اسلام ننگین اند و هتا برای پاسداری از آن آماده اند تا
دست به پاکسازی فیزیکی دگراندیشان بزنند چون از دیدن
ترک و شکاف در دیواره ی دژ مقدساتشان به شدت می ترسند.
کسانی که به ایران منهای اسلام می اندیشند باید به سازمان یافتگی
و یکپارچگی برسند و در برابر رژیم ننگین اسلامی در یک جبهه بجنگند.
باید نیرو و توانمان را روی هم بگذاریم و در این نبرد نابرابر
هدفمندتر و برنامه ریزی شده تر به نبرد با این ساختار موجود بپردازیم.
هدف ما باید زدودن و پاکسازی هرگونه ساختار دینی در ایران باشد
باید ترک های زیادی را بر دیواره ی بلند مقدسات دینی وارد بکنیم
این دیوار بلند باید فرو بریزد.

۳۰-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements