قایق ها و شناورهای سپاه تروریستی پاسداران را غرق بکنید

همین چند ده روز پیش بود که دونالد ترامپ می گفت که اگر
گستاخی های سپاه تروریستی پاسداران انقلاب ننگین اسلامی
در برخورد با ناوها و شناورهای آمریکایی تکرار شود
فرمان به غرق کردن قایق ها و شناورهای سپاه تروریستی پاسداران
خواهد داد.
گویا باز هم پاسدارهای تروریست با قایق های تندروی خودشان
به یک شناور آمریکایی نزدیک شده و هتا پیام های رادیویی هشدارآمیز
شناور آمریکایی را نادیده گرفته اند آن چنان که سرنشینان شناور آمریکایی
مجبور شده اند تا تیر هشدار، شلیک بکنند.
ده روز ، بیشتر به آمدن دونالد ترامپ باقی نمانده است،باید ببینیم
که دونالد ترامپ ، فرمان غرق کردن قایق های تندروی سپاه تروریستی
پاسداران انقلاب ننگین اسلامی را خواهد داد و به نیروی دریایی آمریکا
این فرمان را خواهد داد که:
قایق ها و شناورهای سپاه تروریستی پاسداران را غرق بکنید.

من که اگر چنین فرمانی از سوی دونالد ترامپ داده شود
از شنیدن خبرش ، بسیار شادمان خواهم شد تا جایی که
هتا در پوست خودم هم نخواهم گنجید.
باید ببینیم که نیروی دریایی آمریکا در روزهای
آینده ، چگونه این پاسدارهای تروریست را ادب خواهد کرد.

۲۲-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements