رفسنجانی پس از مرگش،هم قدیس شد و هم امام

یکبار اسلامگرایان سیاه در ۱۴۰۰ سال پیش ، ایران را به اشغال خودشان
درآوردند و در زمان سفوی ها نیز ایران به اشغال اسلامگراهای سبز
درآمد،در زمان اشغالگری اسلامگرایان سیاه ، یک قدیس به نام پیامبر اسلام
در درون مغز و ذهن مردم،جاساز شد ولی با روی کار آمدن اسلامگراهای سبز
که همان سفوی ها بودند،چهارده قدیس نیز بر این یک قدیس افزوده شد
و با روی کار آمدن رژیم ننگین اسلامی نیز همچنان شمار قدیسان اسلامی
رو به افزایش گذاشت آن چنان که
خمینی، امام سیزدهم
خامنه ای ، امام چهاردهم
و رفسنجانی نیز امام پانزدهم اسلامگرایان سبز به شمار می آیند.
این که می گویم اسلامگرایان سیاه،منزورم رنگ پوست نیست بلکه
اشاره دارم به سنی مذهب ها و زمانی هم که می گویم اسلامگراهای سبز
آن هنگام نیز اشاره ام به شیاها(شیعه ها) می باشد.
البته شمار قدیسانی که مافیای اسلام آن ها را به زور شمشیر و داغ و درفش
در ذهن مردم ایران فرو کرده است ،بیش از این ها می باشد.
قدیس،تقدس،مقدس
همه ی این واژگان تنها کاربردشان این است که مافیای دین ،قدرت و ثروت
بتواند،انبوه مردم را نادان ، ناآگاه و فرو دست نگه دارد و
بر آن ها کنترلی پیوسته و همیشگی داشته باشد.
در این میان ، نکته ی جالب این است که خامنه ای هنوز نمرده است ولی
امام و یک قدیس به شمار می آید ولی رفسنجانی(رسمن جانی) پس از
مرگش بود که امام و یک قدیس شد هتا خود امام چاه نورد(امام زمان)
با این که زاده نشده و پدرش نیز سترون بوده است ولی وجود دارد
و سرگرم چاه نوردی است و هتا پس از گذشت چندین سده از ناپیدا بودنش
باز هم از دیده ها پنهان است.

۲۲-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements