اورشلیم ، نامی تاریخی و ریشه دار است

خود واژه ی اورشلیم و شهر اورشلیم ، ریشه در تاریخ و زمان باستان دارد
این که برخی از تکرار واژه ی اورشلیم، آزرده می شوند کسانی اند که
راستینگی های تاریخی را نادیده می گیرند و پای فشاری زیادی بر روی
کاربرد بیت المقدس به جای واژه ی اورشلیم دارند.
اسراییلی ها تسمیم گرفته اند که پایتخت کشورشان را از شهر تل آویو
به شهر اورشلیم جابه جا بکنند ولی من دوست دارم که پایتخت کشور
اسراییل همان شهر تل آویو باشد چون از نام این شهر بسیار خوشم می آید
و برای نخستین بار نام شهر تل آویو را از رادیو اسراییل شنیدم که می گفت
اینجا تل آویو است، سدای ما را از رادیو اسراییل می شنوید،چند سالی است
که به بخش پارسی رادیو اسراییل گوش نداده ام، در همین چند روز گذشته
نیز کوشیدم تا به رادیو اسراییل گوش فرا بدهم ولی گویا پارازیت های
گسیل شده از سوی دستگاه سانسور وسرکوب رژیم ننگین اسلامی
رادیو اسراییل را از دسترس خارج کرده است.
یکی از آرزوهای من این است که اگر یک روزی توانستم از ایران اشغالی
بگریزم ، می خواهم دیداری از شهر تل آویو داشته باشم.
دشمنان اسراییل چه بخواهند و چه نخواهند، اورشلیم نامی تاریخی
و ریشه دار است که اکنون اسراییلی ها آن را پایتخت کشورشان می دانند.
این همه سوز و گداز دشمنان اسراییل برای آن است که چشم دیدن
پیشرفت این کشور را ندارند.

۲۲-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements