آیت الله بی بی سی و مرگ رفسنجانی

داشتم در میان شبکه های رادیویی می گشتم و پارازیت های
رژیم ننگین اسلامی بر روی شبکه های رادیویی، خشمگینم کرده بود
که ناگهان، پیچ رادیو روی شبکه ی آیت الله بی بی سی ایستاد
و خبر مرگ رفسنجانی را شنیدم.
آیت الله بی بی سی هنوز چندی از مرگ رفسنجانی نگذشته بود
که برنامه ی ویژه ی رادیویی نیز برایش پخش و گوینده ی رادیو
هم از او با نام سردار سازندگی یاد کرد و هتا یکی از میهمان های
برنامه که نمیدانم که میهمان تلفنی بود یا میهمان استودیو
چون برنامه را از رادیو می شنیدم ، او را آدمی متفاوت نسبت به
سایر آخوندها می دانست.
یا یکی دیگر از میهمانان تلفنی، او را سیاستمداری خونسرد برشمرد.
بیهوده نخواهد بود اگر بگویم که بی بی سی پارسی،امشب
یکراست در ستایش رفسنجانی برنامه پخش کرد و چیزی نمانده بود
که برایش سینه هم بزند، من که برنامه را از رادیو می شنیدم و
نمیدانم که آیا گوینده ی رادیو، امشب سیاه پوش بوده است یا نه
چون از این آیت الله بی بی سی ، هر کاری که بگویی بر می آید.
امان از دست این پارازیت های آزار دهنده ای که رژیم ننگین اسلامی
بر روی شبکه های رادیویی می اندازد و دسترسی
به آن ها را دچار دشواری می کند چون نتوانستم
دنباله ی برنامه را بشنوم.
امروز روز سختی برای سبزاللهی ها بود که آیت الله بی بی سی
نیز برای مرگ رفسنجانی، سنگ تمام گذاشت.
این نکته را هم بگویم که که هم اکنون، نوار سیاه رنگی بر روی
برخی از شبکه های تلویزیونی رژیم ننگین اسلامی به چشم می خورد
هر چند شاید این نوار سیاه برای سالمرگ یکی از زنان قدیس اسلامی بوده باشد
شاید هم برای پاسداشت هر دو.
امروز، روزی بود که یکی از سردستگان و پایه های رژیم ننگین اسلامی
دچار مرگ شد ، نوبت مرگ خامنه ای چه زمانی خواهد بود؟

۱۹-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements