پیامبر اسلام،تروریستی مهربان

پیامبر اسلام،پیامبری مهربان و پیام آور مهربانی و مهرورزی بود.
او یک کودک آزار و کودک باز(پدوفیل) بود و با آیشه با مهربانی رفتار می کرد.
او یک یک برده دار مهربان بود و با بردگان پرشمار جنسی اش،با مهربانی رفتار می کرد.
او یک تاراجگر و دزد مهربان بود و با مهربانی و مهرورزی، دست به تاراج و دزدی می زد.
او زن ستیز مهربانی بود که فرمان داده بود تا مردان با مهربانی ، زنانشان را کتک بزنند.
او تروریست مهربانی بود که دستور داده بود تا سپاهیان اسلام با مهربانی در
هر جایی که ناباوری(کافری) را یافتند،سر از تنش جدا بکنند و زن و فرزندانش
را به بردگی بگیرند.
پیامبر اسلام،کشتارگر مهربانی بود و به فرمان او بود که شیر خدا(امام نخست)
سر یهودیان زیادی را با مهربانی، از تنشان جدا کرد.
پیامبر اسلام که سردسته ی باند دزدان مهربان بود،دستور داده بود تا
هر کسی که دزدی کرد،چه زن باشد چه مرد،دستانش را ببرند(بگسلند)
آن هم با شمشیر.

در کل،پیامبر اسلام،پیامبر خیلی مهربانی بود که در تاریخ همتایی نداشته است
و ندارد و مانند ستاره ای در آسمان ترور،خشونت،کشتار و تجاوز و تبهکاری
چونان تک ستاره ای پرنور می درخشد آن چنان که نور گسیل شده از او
چشمانمان را آزار می دهد.

۱۷-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements