به ناباور بودنم(به کافر بودنم)افتخار می کنم

باز این اسلامگراها دوره افتاده اند و از بیزاریشان نسبت به کافرها
سخن می گویند،گویی بلندگو به دست گرفته اند و می خواهند
ناباورها را بترسانند تا کماکان اسلامشان را زنده نگه دارند.
چیزی که مانند روز روشن می باشد این است که دیگر مانند گذشته
نیست که کسی از تمامیت خواهان ترسی داشته باشد، من آزاد هستم
تا بیندیشم و سخن بگویم و به شما دین پرستان چه که من دین شما
را پس زده ام و یا دیگر از شماها نیستم؟
این که کسانی چون من را کافر می نامید،مایه ی افتخار برای من است
چرا که باور نداشتن به یاوه های دینی و ویرانگرتان را کاری ستودنی
میدانم که من را از مرداب گندآلود دین رهانیده است.
در تاریخ، هیچگاه دم و دستگاه دین تا به این اندازه زیر فشار سنگین
روشنگری و تاخ و تاز نبوده است، به جای این که بلندگو در دست بگیرید
و گریزندگان از دین را بترسانید بروید کتاب های مقدستان را که روی آن ها
خروارها خاک نشسته است را بگشایید،اگر چیز درخوری در آن یافتید
به ما نیز بگویید تا از آن بهره مند شویم، زمانی که می توانم به انبوهی
از دانسته ها و نوشتارهای خردگرایانه و دانشی دسترسی داشته باشم
دیگر چه نیازی به یاوه گویی ها و افسانه های دینی دارم؟
این که شمایان از من می خواهید به پیامبر پدوفیلی تان ارج بنهم
این دیگر اوج گستاخی و پررویی شما را نشان می دهد، ارج نهادن
به یک تروریست مانند پیامبر اسلام که برده دار ، تجاوزگر جنسی
و یک تاراجگر بود از من بر نمی آید،این که انبوهی از مردم هنوز
هم خودشان را ارادتمند این چنین کسی می دانند که از هیچ تبهکاری
و از انجام هیچ بزهی خودداری نکرده بود ،نه تنها مایه ی شرمساری
بلکه برای اکنون و آینده ی کره ی زمین نیز بسیار آسیب زا است.

۱۵-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements