بمباران کردستان ترکیه از سوی دولت فاشیستی ترکیه

کسانی که دارای گرایش های نژادپرستانه و فاشیستی ترک
هستند ، هر زمانی که درباره ی ستم های روا داشته شده به
کردها در ترکیه سخنی گفته می شود بی درنگ جبهه گیری می کنند
و به کوبیدن گوینده می پردازند،پرسشی دارم که می تواند
پاسخی باشد به این که آیا در ترکیه، ما چیزی به نام فاشیسم ترک
داریم یا نه؟
پرسشم را در زیر می آورم:
چرا زمانی که دولت ترکیه،سرزمین کردستان ترکیه را بمباران
می کرد و می کند،هیچ سدایی در مخالفت با این بمباران ها
از سوی بخش های ترک نشین، بلند نمی شود؟
آیا می توان این بی نفاوتی ها و سکوت را نادیده گرفت؟
آیا این سکوت گسترده، مهر تایید بر کشتارهای انجام گرفته
از سوی دولت ترکیه نیست؟

۱۴-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements