پوستر،دل نگران آرش سادقی و گلرخ ایرانی هستم

2

من(آزادیبان)،دل نگران آرش سادقی و گلرخ ایرانی هستم
به ویژه که چندین روز است که آرش سادقی
دست به ناخوری(اعتصاب غذا) زده است و در آستانه ی مرگ می باشد.
رژیم ننگین اسلامی برای آرش سادقی ، نزدیک به نوزده سال
و برای همسرش،گلرخ ایرانی نیز نزدیک به شش سال زندان
در نگر گرفته است.
این روزها آزادی خواهان و آزادی دوستان زیادی
همچون آرش سادقی ها و گلرخ ایرانی ها در سیاه چال های
رژیم ننگین اسلامی در بند هستند که کمتر کسی به یاد آنان است.
ای اندک آزادی خواهان دل سوخته، بیایید این گرامیان را از یاد نبریم
همین ها هستند که هنوز نگذاشته اند تا رگه های آزادی خواهی در ایران
خشک شود.

نکته:
در پوستر بالا که آن را درست کرده ام،بر روی فرتور ریشه
که چهره ی آرش سادقی و گلرخ ایرانی در آن وجود دارد
نام
courtesy photo
نوشته شده است.

۹-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements