در اسلام ننگین،هتا سنگسار زن با سنگسار مرد ،فرق دارد

از این که می دیدم سیامک مهر وبلاگ نویس، از چنگال رژیم ننگین اسلامی
گریخته است، بسیار شادمان بودم ولی چون ایشان چندی بود که سکوت
کرده و چیزی نمی نوشتند،همین من را آزار می داد.
از این که می بینم سیامک مهر(پور شجری)، بازگشته و با همه ی توان
دارد دوباره از اسلام ننگین می نویسد و آبروی نداشته ی مافیای اسلام
و تروریسم اسلامی را می برد،بسیار خشنود هستم.
داشتم واپسین نوشته ی ایشان را در یک تارنمای خبری
(ettelaat.net)
می خواندم که درباره ی اسلام و سربریدن در این دین بود.
ایشان در پانوشت این نوشته ی خود، اشاره به این دارد
که در اسلام ننگین و پلید،هتا سنگسار زن با سنگسار مرد ، فرق دارد.
ینی در اسلام پلید،زمانی که می خواهند زن را سنگسار بکنند
او را تا گردن در خاک دفن می کنند ولی مرد را تا کمر در خاک دفن می کنند
این نشانگر آن است که اسلام پلید و ننگین تا چه اندازه از زن بیزار است
و در سرکوب هر چه بیشتر او می کوشد، همین یک دستور سنگسار
کافی است تا یک انسان خردگرا،اسلام ننگین را به درون آشغال دانی بیندازد.
اسلام ننگین که بنیادنامه ی تروریستی اش(تازینامه-قرآن)
باشد،در جای جای این ننگ نامه ، فرمان سر به نیست کردن
و به نیستی کشاندن ناباوران(کافران) و دگراندیشان را داده است.
با این یاوه گویی ها ، نه تنها من ناباور، دگراندیش و خداناباور
ترس در دلم نفوذ نمی کند ، بلکه پرتوان تر و پر اراده تر از همیشه
در تلاش برای نابودی ویروس مرگبار اسلام خواهم بود.

۹-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements