قاسم سلیمانی یا تروریست سلیمانی؟

قاسم سلیمانی،یکی از سرکرده های سازمان تروریستی سپاه پاسداران
می باشد،جالب این است که خبرگزاری های رژیم ننگین اسلامی
همه را به جز خودشان،تروریست می نامند و گویا نمی خواهند
باور بکنند که رژیم ننگین اسلامی بر پایه ی تروریسم اسلامی
پایه ریزی شده است.
قاسم سلیمانی،خامنه ای و کسانی همچون این ها که خاورمیانه
را به آتش کشیده اند و هدفی به جز دامن زدن به جنگ های مذهبی
ندارند ، در شمار بزرگترین تروریست ها می باشند.
اگر نبود کمک های روسیه در درگیری های سوریه
این تروریست سلیمانی(قاسم سلیمانی) با آن بسیجی ها و پاسدارها
و هزب اللهی ها،نه تنها هیچ کاری از دستشان ساخته نبود
بلکه به اهتمال زیاد در این درگیری ها، شمار زیادی از
آنان از سوی نیروهای مخالف سوری تار و مار
و آبکش شده بودند.
برای من،قاسم سلیمانی،همان تروریست سلیمانی است
چرا که این نام ، زیبنده ی اوست.
ای تویی که در برگه ی فیس بوکی ات،فرتورهای تروریست سلیمانی
را می گذاری و به این کارت نیز می نازی،این را بدان که تو نیز در
همه ی کنش های تروریستی رژیم ننگین اسلامی،شریک هستی.

۴-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements