مگر بزرگ تر از پیامبر اسلام هم داریم؟

مگر بزرگتر از پیامبر اسلام هم داریم؟
پاسخ این است که آری داریم
درختان،کوه ها،دریاها،اقیانوس ها،خورشید
ماه،ستارگان،ابرنواخترها و خود کیهان.
این ها همگی شان،هم از پیامبر اسلام بزرگترند و
هم این که بسیار ارزشمند و بسیار زیبا هستند.
هیچ کدام از این ها برای بود و نبودشان ، نیازی
به بود و نبود پیامبر اسلام نداشته اند و ندارند
ولی پیامبر اسلام که بنیانگذار تروریسم اسلامی بود
بی هیچ شکی،زندگی اش و بود و نبودش،وابسته به
این پدیده های فیزیکی بوده است.
هر کسی می تواند دست به
ترور،کشتار،تجاوز،برده گیری و تاراج و دزدی بزند
اگر این کارها برای کسی ، بزرگی می آورد و مایه ی افتخار است
آری،آن هنگام می توان پیامبر اسلام را در شمار بزرگان و افتخار آفرینان دانست
چون که در زمینه ی تبهکاری و ویرانگری در تاریخ، در شمار
بی همتایان بوده است.

۲۷-۹-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements