فاشیسم ترک در ورزشگاه آزادی تهران

فاشیسم ترک این بار در ورزشگاه آزادی تهران و پس از برد
تیم تراکتورسازی برابر استقلال تهران،گمان کرد که خبری است
و کوشید تا با سر دادن آرنگ های فاشیستی و دگر ستیزانه
شادی اش را نشان بدهد.
گویا پرچم رژیم ننگین اسلامی را پایین کشیده اند و وپرچم
رژیم فاشیستی ترکیه و باکو را برافراشته اند.
خب،پرچم رژیم ننگین اسلامی با آن نشان بیگانه و اسلامی اش
که نشان کشور من نیست،بلکه پرچم اشغالگرانی است که ایران
را به اشغال درآورده اند.
آن پرچم خونین رنگ ترکیه را که نتیجه ی هولناک کشتار ارمنیان
به دست نژادپرستان ترک است نیز چه بسیار زیبنده ی خودتان است
البته از یاد نبریم ستم های بی شماری را که بر کردهای ترکیه
و سایر ساکنان بومی، از سوی دولت فاشیستی ترکیه در گذر تاریخ
روا داشته شده است.
با خلیج اربی گفتن و این چیزها که نه من خشمگین میشوم
و نه هتا خم به ابرو می آورم،شاخابی که در جنوب ایران است
برای من همان شاخاب پارس است، این که تو آن را به چه نامی
بخوانی یا نخوانی برایم هیچ اهمیتی ندارد.
این که هارای هارای سر بدهی باز هم برای من هیچ اهمیتی ندارد
مگر من به تو گفته ام که تو ترک نیستی یا این که من به تو گفته ام
که تو آذربایجانی نیستی.
زبانت ترکی آذربایجانی است و در آذربایجان هم زندگی می کنی
خب این را همه می دانند، خب در این میان مشکل چیست؟
مگر من به تو گفته ام که به زبان ترکی سخن مگو؟
نام دریای جنوبی در ایران را داریوش بزرگ،دریای پارس
نام نهاد،ینی می خواهم بگویم که این نام را پارسیان بر
روی این دریا گذاشتند و آن را دریای پارس خواندند
این که تو دوست نداری این چنین باشد، این دیگر مشکل خودت است.
فاشیسم ترک تا بدان اندازه گستاخ و پر رو می باشد که هتا
سرزمین آرتساخ را که یک سرزمین ارمنی نشین است را
مال خود میداند و اگر پایش بیفتد و توانش را داشته باشد
دست به پاکسازی ارمنیان آرتساخ نیز میزند،همان گونه که
در یک سده ی گذشته،دست به هولناک کشتار ارمنیان زد
و اکنون نیز کردهای ترکیه را زیر فشار سرکوب گذاشته است.
فاشیسم ترک هتا پا را فراتر گذاشته است و کردهای سرزمین مان
را در سرزمین خودشان تهدید می کند آن چنان که در استان
آذربایجان باختری(غربی)،گهگاهی پارچه نوشته و دیوارنویسی هایی
از سوی فاشیسم ترک به چشم می خورد که به ترسانش(تهدید) کردها می پردازد.

۲۴-۹-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements