چرا در زیر تیر چراغ برق به دنبال کلیدهایت میگردی؟

در یک شب تاریک،افسر پلیس با مرد مستی برخورد می کند
که روی زمین زانو زده است و در زیر نور تیر چراغ برق
به دنبال چیزی می گردد،مرد مست به افسر پلیس می گوید که
دارد به دنبال کلیدهایش می گردد که در آن جا گمشان کرده است
و با دستش به تاریکی اشاره می کند.
پلیس از او می پرسد: اگر شما کلیدهایت را آن جا گم کرده ای
پس چرا در زیر تیر چراغ برق خیابان به دنبال آن ها می گردی؟
مرد مست نیز در پاسخ می گوید:
برای این که نور چراغ برق در این جا بیشتر است.
+
این همان راهی است که دانش، در آن ، به راه خودش دنباله میدهد.

ژوزف ویزن باوم(۱۹۷۶)

بن مایه:
نسک بررسی زبان
به گردآورندگی جورج یول
ویرایش دوم
ترجمه از مهمود نور مهمدی
فرگرد چهاردهم(فسل چهاردهم)
رویه ی شماره ی (۲۳۷)

۱۹-۹-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements