دست نویسی کردن کل تازینامه(قرآن) چه سودی داشته و دارد؟

در خبرها دیدم که نوشته بود یک جوان ایرانی، کل قرآن را
دست نویسی کرده است.
در این جور زمان ها یک جوری تیتر می زنند که گویا چه کار
بزرگی انجام شده است که همگان باید به آن آگاهی یابند
و هر کسی از این خبر آگاه نباشد، بسیار نادان و ابله است.
این جوانی هم که رفته کل قرآن را دست نویسی کرده است(کپی)
یک خانم است،ینی از این بدتر نمیشود که یک خانمی پیدا بشود
و کتابی را دست نویسی بکند که بدترین توهین ها را به زنان و دختران
روا داشته است.
چگونه میشود که این خانم، کل تازینامه را دست نویسی کرده
ولی نگاهی به آیه های کشتار،شکنجه و زن ستیزانه و برده دارانه ی
آن نینداخته و یا هتا متوجه آن ها نشده است؟
خب گیریم که به زبان اربی آشنایی چندانی ندارد،ترجمه ی
تازینامه را هم نمی تواند بخواند و بفهمد؟
نام این چنین کارهایی را میتوان سیاه کردن کاغذ دانست.

۱۹-۹-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements