به دنبال نشانه ها

گاه به دنبال نشانه ها میگردی ولی هیچ نشانه ای را نمی یابی
گاه،نشانه ها خودنمایی می کنند و تو باید آن ها را دنبال کنی
چرا که آن ها سرنخ هایی هستند که اگر آن ها را دنبال کنی
خواهی توانست کار را به پایان برسانی.
نشانه های زیادی در پیرامونمان هست که پیدا و پنهان اند
بایستی ژرف تر بنگری تا نشانه ها خودشان را به تو نشان بدهند.
نشانه ها دسته بندی های خودشان را دارند
برخی ساده اند و برخی سخت و برخی نیز دشوارند.
نشانه ها همه جا هستند آن ها به تو می گویند که کار را
باید به پایان برسانی و این به تو بستگی دارد که آن کار
را تا چه اندازه ای بتوانی خوب انجام بدهی.
پس چشمانت را باز کن و بکوش تا هنر خوب دیدن را یاد بگیری.

۱۹-۹-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements