من، دشمن اسلام هستم

من، دشمن اسلام هستم
من، اسلام ستیز هستم
من، اسلام هراس هستم

اسلام،یک چیز بنیان افکن و ویرانگر است
که به تو می گوید،بی آن که بیندیشی و شکاکیت و خردگرایی
را پیشه بکنی،یک مشت باورهای آزمون ناپذیر و پوچ را در
مغزت فرو بکنی،اسلام ، یک بیماری است و چاره ی هر
بیماری ، ریشه کنی و یا تلاش برای نابودی آن است،اسلام
بیماری ذهنی بسیار آسیب زا و خترناکی است که باید جلوی
گسترش هر چه بیشتر آن گرفته شود چون اگر ویروس سیاه اسلام
بتواند به ذهن و مغز کسی وارد بشود،دیگر به سختی می توان
فرد آلوده شده را به این آسانی ها درمان کرد چون که ویروس سیاه اسلام
همه ی ذهن و چارچوب فکری اش را در کنترل خواهد داشت.

آیا نباید با چنین چیزی به دشمنی برخاست؟
دشمن من ایرانی ، در زمانه ی کنونی چیزی به جز اسلام نیست
اسلام،دشمن شماره ی یک من است
تا زمانی که اسلام را دشمن خودم نشمارم و اجازه بدهم تا
به همه ی سوراخ سنبه های زندگی ام سرک بکشد، روزگار
سیاه و تاریک تر از این را نیز تجربه خواهم کرد.
پس من به دشمنی با اسلام ننگین بر می خیزم چون نمی خواهم
نامم در کنار سایر خفتگان تاریخ ثبت شود.

۱۸-۹-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements