شانس به ما روی آورده است

من که هیچ امیدی به یکپارچگی و هم پیمان شدن نیروهای
مخالف رژیم اسلامی ندارم ، چه در اکنون و چه در آینده.
چرا که آنان را خفتگانی بیش نمی دانم که هر از چند گاهی
برمی خیزند ، ناله ای می کنند و باز به خواب فرو می روند.
ولی همچنان امیدوارم آگاهان و بیدارانی که در شمار اندکان هستند
به این نتیجه رسیده باشند که برای به زیر کشیدن رژیم ننگین اسلامی
ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به یکپارچگی و همنوا شدن داریم.
با برنده شدن دونالد ترامپ و آشکار شدن گزینه های پیشنهادی اش
برای دولت آینده ی آمریکا، این ذهنیت پدید آمده است که
شیوه ی برخورد دولت آینده ی آمریکا با رژیم اسلامی و ملایان
دیگرگونه خواهد بود و این بهترین زمان برای آن است که ما نیز
خودی نشان بدهیم،زمان را نباید از دست بدهیم
چرا که شانس به ما روی آورده است.
شانس ، خیلی کم پیش می آید که در خانه ی آدم را بزند
پس چه بهتر که ارزش آن را بدانیم.

۱۱-۹-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements