بگذارید من از این دریای گندیده و بد بوی اسلامی بی بهره بمانم

موجودیت و هستی وفاداران به رژیم اسلامی
به اسلام گره خورده است.
اگر اسلام ننگین را از این ها بگیرید، این ها هیچ ندارند.
اسلام به هر کجایی رفته ، آن سرزمین را به ویرانی
و تباهی کشانده است.
تمدن اسلامی چیزی نیست جز کشت و کشتار،ترور
تاراجگری ، قلدری و سرکوب آزادی ، برای همین هم هست
که برپایی تمدن اسلامی نیاز به چیز زیادی ندارد بلکه این
کله های کارنکرده و سنگی است که می تواند زمینه ساز
تمدن ننگین اسلامی بشود که البته تا دلتان بخواهد از این کله ها
فراوان در دسترس است.
تا زمانی که می خواهید به زور، باورهای اسلامی را به ذهن من
فرو بکنید شک نکنید که سرسختانه با شما مبارزه خواهم کرد
قرار نیست که باورهای ننگین اسلامی تان را بپذیرم، کل مقدسات
خودتان را نگه دارید برای خودتان ، هتا ذره ای اش را هم به من ندهید
و بگذارید من از این دریای گندیده و بد بوی اسلامی بی بهره بمانم.
من می خواهم در میان ناباوری و بی دینی و خداناباوری ام چرخ بزنم
شما نیز بروید و با باورهای دینی و مقدسات و کتاب آسمانی تان خوش باشید.

ماجرای دشت کربلا، ماجرای امام چاه نورد،ماجرای کیهان نوردی پیامبرتان
تازینامه (قرآن)،همگی این ها باشد برای خودتان.

۱۱-۹-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements