کوتاه شدن دست رژیم ننگین اسلامی از دستیابی به هواپیماهای بویینگ

این که قرار شده است تا آمریکایی ها جلوی فروش هواپیماهای
بویینگ به رژیم ننگین اسلامی را بگیرند،رخدادی نیکو و شادی بخش است.
به راستی چرا باید هواپیما در اختیار رژیم اسلامی گذاشته شود
تا بتواند به کمک آن هواپیماها،آسانتر و زودتر به هدف های
تروریستی اش دست یابد؟
چنین ساختاری(رژیم اسلامی) هتا نباید یک تفنگ و یا گلوله ای
برای شلیک داشته باشد چه برسد به هواپیما،چون این ها می توانند
یک دوچرخه ی ساده را پوششی برای کنش های تروریستی خودشان بکنند
آن گونه که تروریست های اسلامگرا از زودپز، یک بسته ی انفجاری
درست و از آن در بمب گذاری ها استفاده می کردند و می کنند.
دوستداران تروریسم اسلامی به کمک یک زود پز
دست به چنین کنش هایی می زنند،بیانگارید که هواپیما
هم در دسترسشان باشد،آن هنگام دیگر جهان جای بسیار
ناامن تر و مهارناپذیرتری خواهد شد.
هر چه رژیم ننگین اسلامی،بیشتر در تنگنا،فشار و بایکوت باشد
به همان اندازه برای آسایش و آرامش زمینی ها بهتر خواهد بود.

۷-۹-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements