آری، من آزادیبان هستم

من آزادیبان هستم،می بینم که آهسته آهسته دارد گوش هایتان
به شنیدن نام من و چشمانتان به دیدن نام من خو می گیرد.
این که به دنبال این هستید تا بدانید من که هستم؟
برایم دلگرم کننده است چون این نشاگر آن است که کارهایم
توانسته است تا مغز استخوانتان را بسوزاند.
من یکی که گوشم از سخنان تهدید آمیز و قلدرگونه ی شماها
پر است،همین که با این یک وبلاگ کوچک توانسته ام
کل دم و دستگاه تمامیت خواه دینی شما را به هیچ بینگارم
این یک پیروزی بزرگ برای من است.
ستار بهشتی را کشتید،پیروزدوانی و زینالی را ربودید
آیا این کارهای شما توانست دهان آزادی خواهان و آزادیبانان
را ببندد و یا قلم هایشان را بی اثر بکند؟
البته که هرگز نتوانستید به هدفتان که افکندن سایه ی
سکوت بر جغرافیای ایران زمین است ، برسید.
من آزادیبان هستم،نام من را برای همیشه به یاد بسپارید
و آن را آویزه ی گوشتان بکنید.
آرزوی قلبی ام این است که نام من، زیر پای برگه ی فرمان نابودی
رژیم ننگین اسلامی باشد و در این باره شک نکنید.

۲۶-۸-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements