برای به زیر کشیدن رژیم اسلامی،باید آستین هایمان را بالا بزنیم

ایران اشغالی را باید یکبار و برای همیشه از چنگال
مافیای اسلام آزاد بکنیم.
شاید این کار،هزینه ی بسیار بالایی داشته باشد
ولی ارزشش را دارد و کاری است که باید انجام شود.
نشستن و دست روی دست گذاشتن ما به سود
رژیم ننگین اسلامی خواهد بود.
سکوت ما برابر است با برپاشدن کهریزک ها،اوین ها
و شکنجه گاه های اسلامی دیگر.
سکوت ما برابر خواهد بود با گستاخی روز افزون مافیای اسلام
گسترش اسیدپاشی ها و ترورها.
هیچ چیزی برای رژیم ننگین اسلامی،دل چسب تر و شیرین تر
از سکوت و خاموشی ما نیست.
این که بگوییم،این سکوت کنونی،آتش زیر خاکستر است
چیزی بیش از یک خوش خیالی ابلهانه نیست.
این را باید آویزه ی گوشمان بکنیم که قرار نیست کسی به
کمکمان بیاید،چه در اکنون و چه در آینده،خودمان را نباید گول بزنیم.
برای به زیر کشیدن رژیم اسلامی باید آستین هایمان را
بالا بزنیم و از هم اکنون دست به کار شویم.
از هر افزار و امکانی و از هر چیزی باید برای سرنگونی
و به زیر کشیدن رژیم اسلامی،بهره بگیریم.
دیگر زمان نشستن و چشم دوختن ابلهانه به آینده نیست
همین اکنون ها است که آینده را میسازد،پس بیایید
آینده را بسازیم.

۹-۸-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements