نوزایی مافیای اسلام به سال ۱۳۵۷ در ایران

بیشتر کسانی که این روزها برای دیگران گنده بازی و قلدری می کنند
یا جزو کسانی اند که ۳۷-۳۸ سال پیش، کشور ایران را به آشوب کشاندند
و به نوزایی اسلام ننگین در ایران کمک ها کردند یا فرزندان سر به زیر
و دست پرورده ی همان ها هستند.
و اکنون این پول هایی را که می بینید روی هم تلنبار کرده اند
نتیجه ی روی کار آمدن مافیای اسلامی در ایران است ، با آمدن رضا شاه
مافیای اسلام در ایران تا اندازه ای واپس رانده شده بود ولی دیدیم که
اکثریت و توده ی مردم که همیشه ی تاریخ برای ایران مشکل ساز بوده اند
پرچم های سیاه اسلام را در سال ۱۳۵۷ دوباره در جای جای ایران برافراشتند
این گستاخی ها و قلدربازی های بسیجی ها و سیاهپوشان هسینی
برای این است که کسی پیدا نشده است تا پاسخ گستاخی هایشان را
بدهد و برای همین نیز تا این اندازه پررو و قلدر شده اند.
در نزدیک به ۴۰ سال پیش، خودشان و یا پدرانشان دست به این
انقلاب ننگین اسلامی زده اند و به دنبال برپایی مافیای اسلام
در ایران ، به نان و نوایی رسیده و اکنون با پول تاراج
شده و دزدی ، برای خودشان زندگی توانگرانه ای به هم زده اند
و هر آن چه را که شایسته ی خود و همراهان و همیارانشان است
را به ما نسبت می دهند.
از کسانی که برای هسین،سیاه می پوشند نباید هم انتزاری بیش
از این داشت،این ها هستند که کشور را به دست گرفته اند
و این روزگار سیاه را برای ما رقم زده اند، آری همین هایی که
برای مرگ یک برده دار،تاراجگر،دزد و قلدری
به نام هسین ، اشک می ریزند،
پاسخ گستاخی های این ها را باید یک جایی و یک زمانی بدهیم
نمی شود که لب فرو ببندیم و چیزی نگوییم،همین لب فرو بستن ها
و بی تفاوتی های ما بوده که کار دستمان داده است و می دهد.
هر چه زودتر باید تکلیفمان را با این اسلام ننگین روشن بکنیم
هر اندازه که دیر بجنبیم به زیان ما خواهد بود، پس نباید زمان
را از دست بدهیم،آیا ۱۴۰۰ سال خوابزدگی کافی نیست؟
آیا پس از ۱۴۰۰ سال که ایران به اشغال مافیای اسلام درآمده
و همچنان در اشغال آن است ، نباید تکانی به خودمان بدهیم
و برای رهایی از از چنگال تروریسم اسلامی،دست به کار بشویم؟

۴-۸-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements