باورهای دینی و بی پایه، دور ریز و آشغال هایی هستند که باید دور ریخته شوند

این آخوندها بدجوری از دسترسی آزادانه ی کاربران به اینترنت می ترسند
می ترسند از این که باورهای پوچ و مقدس دینی،دیگر همچون گذشته خریدار
نداشته باشد، از این که می بینم آخوندها از بمباران شدن باورهای دینی
در اینترنت این چنین خشمگین و نگران شده اند، بسیار شاد و خشنودم.
اینترنت بد جوری موجودیت دین و باورهای دینی را به ختر انداخته است
و این آه و ناله های آخوندها و دین پرستان نیز به همین شوند است.
خشمگین می شوند زمانی که می بینند یک جوان ایرانی به جای
گوش فرا دادن به سخنان یاوه ی آخوندها وامامان و پیامبر
به دنبال شکاکیت و پرسش و پاسخ های خردگرایانه است.
من دارم راه خودم را میروم و آخوندها و تمامیت خواهان دینی
نیز راه خودشان را ، شمار آنان زیاد است و شمار ما کم
با این که شمار ما آزادی خواهان اندک است ولی با روشنگری هایمان
چنان آتشی در خرمن واپس گرایان دینی انداخته ایم که داد و فریادشان
به آسمان بلند شده است.
در اندیشه و ذهن یک فرد خردگرا و آزاداندیش،باورهای دینی
و بی پایه، دور ریز و آشغال هایی هستند که باید دور ریخته شوند.

۱-۸-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements