در واکنش به هک شدن اینستاگرام شاهین نجفی

هک کردید اینستاگرام شاهین نجفی را
ولی ندانستید که ما پیش از این ها
هک کرده بودیم
دین و باورهای مقدستان را

وای نقی وای نقی گفتیم و
سوزاندیم تقدس ها را
ترانه ی نقی را خواندیم و
برآشفتیم خواب نازتان را

از چه این چنین خشمگین گشته اید
از این که ما نیستیم همرنگ شما؟
نکند هر کس که نیست چون شمایان در خواب
این می شود مایه ی رنجش و سوزشتان؟

به درک که از سخن بیداران،در خشمید
به درک که از زیر پا له شدن تقدس ها در اندوهید
نکند گمان برده اید که شاهین نجفی ها تنهایند؟
شاید ماها شمارمان اندک باشد و کم
ولی ایستاده در کنار هم ، چون رشته کوهیم

۱۸-۷-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements