تکه تکه شدن کشور سوریه

تا جایی که من می دانم،اکنون بخشی از کشور سوریه ی پیشین
در کنترل ارتش بشار اسد است،بخشی در کنترل گروه های اسلام گرا
بخشی نیز در کنترل کردها و بخشی نیز در کنترل سایر گروه ها می باشد
این ها همگی نشانگر تکه تکه شدن سوریه است و گمان نکنم بار دیگر
این تکه ها بتوانند به هم بچسبند و یک کشور یگانه را بسازند.
به ویژه که کردها،همیشه شیفته ی این بودند که سرزمینی
خودگردان داشته باشند.
البته بر کسی پوشیده نیست که ارتش بشار اسد با کمک روس ها
رژيم اسلامی و هزب الله لبنان، توانسته است تا کنون سرپا بماند
اگر کمک این ها به بشار اسد نبود،دم و دستگاه دیکتاتوری
بشار اسد،خیلی پیش از این ها برچیده شده بود.
در زمان کنونی،دیگر کشوری به نام سوریه وجود ندارد
آن کشور پیشین، اکنون چند تکه شده است و قلمروی
دیکتاتوری بشار اسد،کوچک و کوچک تر شده تا به اندازه ی
کنونی رسیده است،اگر بشار اسد سرنگون شود
کسی که بیشترین آسیب را خواهد دید،رژيم ننگین اسلامی
خواهد بود،البته روس ها و رژیم ننگین اسلامی،بدجوری
دارند از این بشار اسد ، پشتیبانی و پدافند می کنند
چون می دانند که با رفتن بشار اسد،قلمروی نفوذ آنان
کوچک و کوچک تر خواهد شد و به سرنوشت خود بشار اسد
دچار خواهند شد که البته نباید رژیم ننگین اسلامی را
همتراز با روسیه دانست،ولی آسیاب به نوبت خواهد بود
شاید خیلی زمان ببرد تا نوبت روس ها هم بشود ولی
به هر روی نوبت آنان نیز خواهد شد ، در این میان
رژیم اسلامی بی آن که بداند به راستی چه در پیرامونش می گذرد
هزینه خواهد شد و به روزگاری دردناک دچار خواهد گردید.

۱۸-۷-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements