در پاسخ به نماینده ی ولی وقیح در استان خراسان

آخوند خراسان را گویم
همان کس که تایر سیاه بر کله دارد
نماینده ی ولی وقیح را گویم

دهان گشادی بسیار می کند
و بوی گندش، خراسان را بدبود می کند
بسی داغدار اسلام ننگین است
و در سودای برپایی مافیای مدینه،انگار

خواهم به او گویم که
اسلام ننگین را برای خود نگهدار
و دهان گشادی بیش از این مکن
که اسلام ننگین و مقدساتت را
بشوییم و پهن کنیم،پیش آفتاب

شاه خراسانت، توان رهیدن خویش
از اسهال و شکم روی نداشت
تو که نماینده ی اویی، دگر چه می گویی؟

این دم کنی چیست که بر سر نهاده ای؟
این ریخت و قیافه چیست که برای خود ساخته ای؟
تو که جایگاهت در زمان باستان است
در اکنون،چه می کنی؟

۱۶-۷-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements