پوستر،روزی که آشورا را به هیچ انگاشتیم(به یاد آشورای هشتاد و هشت)

1

یاد روزی افتادم که آشورا و باورهای مقدس اسلامی را به هیچ انگاشتیم.
یاد آن زمان افتادم که شادمان و خندان،بی هیچ اندوهی
وبی آن که لباس سیاهی بر تن داشته باشیم
روز آشورا را به چالش کشیدیم.
در آشورای سال هشتاد و هشت بود که
پیکر تروریسم اسلامی در ایران به لرزه افتاد.

یاد روزی افتادم که چه زیبا در نبرد با رژیم ننگین اسلامی
فریاد برآوردیم که:
هسین،هسین،آرنگشان(شعارشان)
کشتار و تجاوز،افتخارشان.

مافیای اسلام باید این را به یاد بسپارد که
ما دیر زمانی است که باورهای پوچ و مرگبار آنان
را به هیچ انگاشته ایم.
ما بی هیچ ترسی،به نبرد با تروریسم اسلامی برخاسته ایم.

۹-۷-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements