به جای این که دزدان در درون زندان باشند،یاشار سلتانی را به زندان افکنده اند

چه روزگار شگفتی است که در آن گرفتار شده ایم
یاشار سلتانی ،همان خبرنگاری که دزدی های انجام شده در
شهرداری تهران(شورای شهر)را رسانه ای و فاش کرد
اکنون در زندان است ولی دزدان آزادانه دارند زندگی خودشان را می کنند.
بی شرمی دزدها را ببین که نام دزدی هایشان را گذاشته اند
واگذاری زمین به همراه تخفیف.
در کشوری که قانونش بر پایه ی اسلام باشد و دستگاه دادگستری اش
نیز به دست مافیای اسلام گردانده شود، نباید هم انتزار برخورد با
چنین دزدی هایی را داشت،این دزدان نور چشمی ها و مهره های
نگهدارنده ی رژیم ننگین اسلامی اند.
اگر سرنخ این دزدی ها را به دست بگیریم بی شک می رسیم
به خود شاه دزد که همان خامنه ای باشد و برای همین هم
تلاش رژیم اسلامی برای برچیدن هر گونه سرنخ و
پشتیبانی از این مهره ها می باشد.
یاشار سلتانی اکنون تنهای تنهاست،به جای این که دزدان
در درون زندان باشند،یاشار سلتانی را به زندان افکنده اند.
این نشانگر اوج فساد و تباهکاری های موجود در ساختار
رژیم اسلامی است،این رخداد بهترین گواه و سند در تایید
فاسد بودن ساختار موجود می باشد.
اگر در بیرون از ایران بودم و می توانستم آزادانه
سخن بگویم،می توانستم به گوشه ای از دزدی های
یکی از مهره های رژیم اسلامی بپردازم،ولی افسوس
که هر گونه سخن گفتن در این زمینه می تواند
به شناسایی شدنم بینجامد.
تنها یادآوری می کنم که این آقا که نامش را نمی توانم فاش بکنم
تا چند سال پیش هیچ نداشت ، اکنون برای خودش برج و ویلا
در بهترین بخش شهر دارد و خانوادگی سرگرم تاراج و دزدی اند.
البته شمار مهره های رژیم اسلامی که این چنین باشند
خیلی خیلی زیاد است،این دزدی ها و تاراج ها امتیازهایی هستند
که خود این ساختار(رژيم اسلامی) برایشان فراهم کرده است.
این دزدی ها و آمار آن ها باید در جایی ثبت شود و در یادها
بماند تا در فردای نبود رژیم ننگین اسلامی، بتوان این دارایی های
به تاراج رفته و دزدیده شده را بازستاند.

۲-۷-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements