کاریکاتور،ماشین کشتار و ترور(EMAM ALI)

2

در این کاریکاتور،با توجه به پیشینه و کارنامه ی
EMAM ALI
از او با نام هایی چون
ماشین کشتار و ماشین ترور اسلامی نام برده شده است.

۳۰-۶-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements