در واکنش به رنجنامه ی یک دختر کرد

دو روز پیش داشتم در یک تارنمای خبری
رنجنامه ی یک دختر کرد را می خواندم که از سرگذشت
خودش و از روزهای بدش در شکنجه گاه های رژیم اسلامی
سخن گفته بود،اشتباهی که این دختر می کند این است که
کنش های تروریستی رژیم اسلامی را جدای از اسلام می داند
هر کاری که این رژیم ننگین اسلامی می کند به درستی از
فرمان های دینی موجود در تازینامه برداشته شده اند.
این رژیم، شما را ناباور به اسلام می داند،البته شاید شما باورمند
به اسلام باشید ولی رژیم ننگین اسلامی این چنین نمی اندیشد
و خودش را مجاز به هر گونه رفتاری با شما می داند.
اکنون بیانگاریم که شما باورمند به اسلام نباشید و یک
فرد ناباوری باشید،آن هنگام باز هم رژیم اسلامی بر
پایه ی فرمان های تروریستی-اسلامی موجود در تازینامه
باز هم خودش را مجاز به هر گونه رفتاری با شما می داند.
ریشه ی تروریسم اسلامی را باید در خود تازینامه
و کنش های تروریستی پیامبر اسلام، جست و جو کرد
نه در میان برداشت ها و تفسیرهایی که به سود تمامیت خواهی
دینی به پایان می رسد.
تا زمانی که ریشه های تمامیت خواهی،سودجویی
برتری جویی و خودکامگی ،خشک نشوند
چشم دوختن به روزهای آینده ی خوش
چیزی بیش از یک امیدواری کور، نخواهد بود.

۲۶-۶-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements