تا چه اندازه ، آب از سر ایران گذشته است؟

بیانگارید که ایران، کشوری است به اندازه ی یک قند
که بلندا،درازا و پهنای آن، هرکدام ،یک سانتی متر باشد.
اکنون این قند ، در درون لیوانی به کران(قطر) بیش از
پنج سانتی متر و بلندای بیش از نه سانتی متر جای داشته
و لیوان نیز پر از آب باشد.
از آن جایی که آب از سر ایران گذشته است
سخن گفتن از آن(چند و چون آن)، به مانند
این است که از خودمان بپرسیم:
تا چه اندازه
آب از سر ایران گذشته است؟

۲۴-۶-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements