آرزویم این است که دونالد ترامپ،رییس جمهور آمریکا بشود

آرزوی من این است که دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا بشود
چون او را تنها کسی می بینم که می تواند به گستاخی های رژیم اسلامی
پاسخی کوبنده و سنگین بدهد.
تا زمان برگزاری انتخابات آینده ی ریاست جمهوری در آمریکا
چیز زیادی نمانده است،سرانجام انتزارها به پایان خواهد رسید
و روشن خواهد شد که رییس جمهور آینده ی آمریکا چه کسی خواهد بود؟
ولی از دید من بهتر است که دونالد ترامپ، بتواند این جایگاه را
به دست بیاورد تا کسان دیگر،هر چه باشد او آدمی جنجالی است
و کسی است که می تواند همیشه در کانون توجه همگان باشد.
بروید ببینید که چگونه آمریکا،آمریکا شد و ایران ما
شد ایرانی اسلامی و ویران،از گذشته باید درس گرفت
نه این که یک اشتباه را بارها تکرار کرد.
امکان این که دونالد ترامپ ، زمینه ی زمین گیرتر شدن
رژیم ننگین اسلامی را فراهم سازد،بیشتر است و این نکته
کافی است که تا او را یک رییس جمهور شایسته برای کشور
آمریکا بدانم.
من هوادار دونالد ترامپ نیستم ولی دوست دارم که او
رییس جمهور کشور آمریکا بشود.

نکته:
انتزار=انتظار

۲۴-۶-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements