تازینامه،بازگشایی تازینامه و فرود فولادوند

تازینامه، یکی از آن واژه های زیبا و قشنگی است که فرود فولادوند
آن را جایگزین واژه ی قرآن کرد، این واژه هم اکنون جایگاه خودش
را پیدا کرده است و ناباوران ایرانی با این واژه و خود فرود فولادوند
آشنایی کامل دارند.
مگر می شود کسی با واژه ی تازینامه آشنا باشد
ولی فایل های ویدیویی بازگشایی تازینامه را ندیده باشد؟
هتا کاربرد واژه ی تازینامه، مافیای اسلام را به هراس می اندازد
کافی است تا چند فایل ویدیویی و یا شنیداری بازگشایی تازینامه
را دریافت و سخنان آن را با در دست داشتن یک تازینامه ، بررسی بکنید.
زمانی که یک باورمند به اسلام ،هتا یکبار هم به درستی ننشسته
و تازینامه را با دقت و توجه کامل نخوانده ، چگونه است
تا این که نام فرود فولادوند و یا سخنان روشنگرانه ی او را می شنود
خشمگین می شود،بی آن که سخنان او را بررسی کرده باشد؟
در این که رژیم اسلامی در ربایش و ناپدید شدن فرودفولادوند و همراهانش
نقش داشت شکی نیست،رژیم اسلامی گمان می کرد با از میان برداشتن
فرود فولادوند و همراهانش می تواند جلوی آگاه و آگاه تر شدن دوستداران
آگاهی را بگیرد ولی می بینیم که این چنین نشده و تیرش به سنگ خورده است.
همین که من در این جا از فرود فولادوند و روشنگری های او می نویسم
ینی این که کارهای او اثرگذار بوده و او فراموش نشده است.
من انسان فراموشکاری نیستم و این یکی از ویژگی های من است
یادآوری چندین باره ی چیزهای فراموش شده که ارزش بالایی دارند
را در شمار کارهایی می دانم که باید انجام شود،هر چند فرود فولادوند
کسی نبود که به این آسانی ها فراموش بشود.

۲۰-۶-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements