رونمایی از نگارش نخست تازینامه(قرآن)

2

شما در فرتور بالا می توانید نمایی از نگارش نخست تازینامه(قرآن)
را ببینید که نکته های زیر در آن ، یادآوری شده است:

نام کتاب:
تازینامه(قرآن)
بنیادنامه و راهنمای تروریسم اسلامی
پدید آورندگان:مهمد(محمد) و شرکا
گردآوری و چاپ: مافیای مدینه
نگارش نخست

این نکته را باید بیفزایم که این کار گرافیکی بالا
در انتقاد از اسلام و تروریسم اسلامی و برای روشنگری
ساخته شده است.

۱۲-۶-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements