ما چگونه توانستیم کارگران خودمان را تا به این درجه برسانیم؟

یکی از بزرگ ترین پایه های افتخارات ما این است که
رنجبران آمریکا،نسبت به همتایان خود در جهان زندگی بهتری دارند.
ما چگونه توانستیم کارگران خودمان را تا به این درجه برسانیم؟
کارگران توانستند در نتیجه ی مبارزه شدید و پیگیر به این گامه
برسند و توانستند در برابر همه ی ددمنشی ها ایستادگی بکنند.

از سخنرانی لروکویل کنت-سپتامبر ۱۹۴۸

بن مایه:
نسک خیانت بزرگ
نوشته ی آلبرکان
ترجمه ی هسن فرامرزی
پوشینه ی دوم-بخش سوم(جنگ خانگی)
فرگرد نهم(فسل نهم)
رویه ی شماره ی ۲۶

۴-۶-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements