شکست استراتژیک رژیم اسلامی و ساکنان ایران

نوشته ای که در زیر می آید،بخشی از دیدگاه های کژدم می باشد
که در وبلاگش موجود است.

استفاده از پایگاه هوایی نوژه،نشانه ی آشکار شکست تلاش های
ده ماهه ی روس ها نیز می باشد.
روس ها با این که گنده گویی کرده و گفته بودند که ماجرا را در چهارماه
به پایان خواهد رساند ولی می بینیم که اکنون دارند جبهه ی تازه ای را می گشایند.
+
ماجرای پایگاه هوایی نوژه نشان می دهد که نهش(وضع) کنونی
خیلی بی ریخت شده است.
پروژه ی به دست گرفتن شهر هلب و بیرون راندن نیروهای جهادی
با تلفات سنگین روبرو شده و شکست خورده است و رژیم اسلامی
نیز شمار کشته ها و زخمی ها را از مردم پنهان می کند.
+
ولی من فکر می کنم که همه دارند برای رو در رو شدن با
دونالد ترامپ آماده می شوند.
+
اکنون می بینیم که خامنه ای پس از هزینه کردن همه ی
نیروهایش به هزینه کردن خاک ایران روی آورده است.
+
اکنون همگان می دانند که ایرانیان یک کاسه آش نذری را
به کشورشان برتری می بخشند.
و این ینی شکست استراتژیک
رژیم اسلامی و ساکنان ایران.
+
هتا کژدم در یکی از دیدگاه هایش به درستی
خامنه ای و اوباشان سپاه پاسداران را ملیجک های
برون مرزی پوتین و روس ها دانسته است.
و با اشاره به خبرهای انتشار یافته، یادآوری می کند
که گویا قرار نبوده است، روس ها خبر استفاده کردنشان
از پایگاه هوایی نوژه را رسانه ای بکنند ولی این کار را کرده اند
و رژیم اسلامی از این ناخشنود است.
خب کاری هم از دست رژیم اسلامی بر نمی آید
چون پیش از این ها نوکری و بندگی روس ها را پذیرفته است.

بن مایه:
چون دیدگاه های کژدم ، زیاد و پراکنده بودند
برخی از دیدگاه های این وبلاگ نویس را نکته برداری کرده
و سپس آن ها را در این نوشته، آورده ام.

نشانی وبلاگ کژدم
kajdoum1.blogspot.com

۱-۶-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements