چهار خانواده ی شناخته شده در رژیم اسلامی،شناخته شده ترین مافیاهای قدرت،ثروت و فساد

در ایران چهار خانواده ی شناخته شده و بدنام وجود دارند
که برای خودشان دارایی و ثروت انبوهی اندوخته اند
و البته که گردآوری این همه دارایی و ثروث کلان بدون دست
کردن در جیب ساکنان ایران هیچ گاه امکان پذیر نبوده است.
این خانواده ها از سرکردگان مافیای قدرت،ثروت و فساد
در ایران هستند و از مهره های کلیدی رژیم ننگین اسلامی
به شمار می آیند.
این خانواده ها آدم را یاد خانواده های بزرگ مافیایی می اندازند.

کمتر کسی را می توان در ایران سراغ داشت که این چهار
خانواده ی شناخته شده را نشناسد:
خانواده ی لاریجانی
خانواده ی خامنه ای
خانواده ی رفسنجانی
و خانواده ی خمینی

البته خانواده های زیاد دیگری نیز هستند که از آوردن نام آن ها
در این جا به شوند کمتر شناخته شده بودن و یا بلندتر شدن نوشته
پرهیز شده است.

این چند خانواده ی نامبرده شده ، افزون بر این که دارایی ها
و ثروتشان را با بالا کشیدن پول و دارایی ایرانیان به دست
آورده اند،آن چنان گستاخ و پر رو هستند که نه تنها خودشان
را مالک سرزمین ایران بلکه هتا خودشان را مالک جان و مال
و ذهن مردم ایران نیز می دانند.
به این بالا کشیدن پول مردم که از سوی بلند پایگان رژیم اسلامی
انجام می گیرد،دزدی می گویند،شاید این گفته برای برخی تلخ باشد
ولی خب چه می شود کرد،سخن راست باید گفته شود.
اختلاس و رانت و این جور واژگان برای فریب مردم و فرافکنی
به کار می رود وگرنه واژه ی دزدی بهترین واژه ای است که
می توان آن را در این باره به کار برد.
بنگرید به گور خمینی که سرکرده ی تروریسم اسلامی بود
سد ها میلیارد تومان برای گور خمینی هزینه شده است.
بی گمان این هزینه های هنگفت را خانواده ی خمینی از
جیب خودشان نداده اند بلکه آن ها را از جیب همین مردم
ایران برداشته و در این راه هزینه کرده اند.
برای یک انسان اندیشگر و خردمند دیدن این که هنوز مرده پرستی
در این بخش از کره ی زمین ریشه کن نشده،بسیار درد آور است.
البته نکته ی تلخ تر ماجرا که بسیار مایه ی تاسف می باشد این که
گور یک خودکامه ی خونریز به نام خمینی که در شمار یکی از
بزرگترین سرکردگان تروریسم اسلامی است را این چنین
می آرایند و می کوشند تا بر شکوه گورش بیفزایند.

این خانواده ها افزون بر پرونده های سنگین فساد مالی شان
کارنامه ی سیاه و ننگینی نیز در زمینه ی ترور،کشتار،شکنجه
سرکوب و آزادی ستیزی دارند.
اگر انسان ایرانی خردش را به کار بگیرد و دیگر مانند گذشته
نسبت به رخدادهای پیرامونش بی تفاوت نباشد و پایه ی کارش
را بر شرافت و آزادگی قرار بدهد.
شک نکنید که نخستین خواسته اش ، سرنگونی رژیم اسلامی
و دومین خواسته اش، دادگاهی شدن و بازخواست
سرکردگان رژیم ننگین اسلامی خواهد بود.

۲۷-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements