جایگاه تیم های ورزشی رژیم اسلامی در المپیک ریو،برایم هیچ اهمیتی ندارد

پرچم الله نشان رژیم اسلامی،نخستین چیزی است
که من را از خودش می راند.
این نشان الله که بر روی پرچم رژيم اسلامی جا خوش کرده
نشانگر آن است که در ایران،یک ساختار سرکوبگر و تمامیت خواهانه ی
دینی(اسلامی) بر سر کار است،شاید اسلام گرایان این پرچم را
در دستانشان بگیرند و آن را بتکانند ولی من هرگز این پرچم را
به رسمیت نمی شناسم.
این پرچم،شاید پرچمی برای اسلام گرایان ایرانی باشد
و آنان هم این پرچم را بسیار دوست داشته باشند و آن
را پاس بدارند ولی این نمی تواند پرچمی برای همه ی
مردم ایران باشد،هرچند اسلام گرایان ایرانی همواره به
دنبال القای این هستند که این پرچم،پرچمی برای همه ی
مردم ایران است.
ورزشکارانی هم که از ایران راهی المپیک می شوند
بی شک با به دست گرفتن پرچم رژیم اسلامی
هم به این سیستم و هم به پرچمش رسمیت می بخشند
و خواسته یا ناخواسته
پشتیبانی شان را از رژیم توتالیتر اسلامی نشان می دهند.
اکنون باید از خودم این را بپرسم که:
چرا باید جایگاه تیم های ورزشی رژیم ننگین اسلامی در
المپیک ریو برایم کوچک ترین اهمیتی داشته باشد؟
برای من،پرچم رژیم ننگین اسلامی که به نمایندگی از
تروریسم اسلامی در جای جای ایران برافراشته شده است
هیچ ارزشی ندارد.
پرچمی ننگین که نماد خشونت،ترور،سرکوب،کشتار
شکنجه و تجاوز است،این چنین پرچمی به راستی که
باید یکی از بی ارزش ترین ها باشد.

۲۷-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements