چاله ها و شکاف های دین

دینداران به این خو گرفته اند تا آن دسته از نوشته های دینی
را که در زمانه ی کنونی می توانند مثبت و یا هتا خنثا ارزیابی
شوند را تایید و پشتیبانی بکنند و آن بخش دیگر از دینشان را که
با توجه به استانده های(استانداردهای) کنونی،منفی و بد ارزیابی می شوند
را یا نادیده بگیرند و یا آن ها را ساختگی و بی هیچ سندیتی بدانند.
دینداران دارند آهسته آهسته به این نتیجه می رسند که دین
و هتا خود انگاره ی خدا ، دارای چاله ها و شکاف هایی است که گاه
برخی از آن ها پر ناشدنی اند(نمی توان آن ها را پر کرد).
دینداران تلاش زیادی می کنند تا این چاله ها و شکاف ها را
با هر افزاری که دم دستشان است، پر بکنند و زمانی هم پیش می آید
که ناتوانی خود در این زمینه را می بینند و در این هنگام است که هتا
توجیه تراشی نیز نمی تواند کارساز باشد و کارایی خودش را از دست می دهد.
هر چه دم و دستگاه دین،تلاش بیش تری برای پوشانیدن چاله ها
و شکاف های ساختار دین می کند ،چاله ها و شکاف های دیگری
در آن، نمایان می شود.
دین و انگاره ی خدا دارای مشکل ساختاری و ریشه ای است
و هر گونه تلاشی برای بهسازی،بازسازی و یا نوسازی آن می تواند
پیچیدگی ها و دوگانگی های دیگری را پدید بیاورد و کار را از آنی
که هست برای ماندگاری و پایایی دین،سخت تر بکند.

۲۲-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements