پندارهای پارانوییدی سده های میانی درباره ی یک دسیسه ی یهودی

نورمن کوهن در نسک
warrant for genocide
(مجوز نسل کشی)
پندارهای پارانوییدی سده های میانی درباره ی یک دسیسه ی یهودی
را نشان داده است که با جامه ی نو به نوزایی رسیده است و بخشی
از انگیزه ی قدرت در پس پرده ی آتش سوزی همگانی را پدید آورده است.

جنبش نابود سازی یهودیان زمانی آشکار می شود که یهودیان
تجسمی گروهی از شومی و بدی پنداشته می شدند که همانند سازمانی
دسیسه گر برای ویرانگری و چیره شدن بر سایر نژادهای انسانی گمارده شده بودند.

این جور مخالفت ها با یهودیان می تواند تقریبن بدون توجه به جایگاه
راستین یهود در هازه(جامعه) وجود داشته باشد و می تواند در جایی
که یهودیان یک اقلیت بزرگ و همبسته ی آشکار و شناخته شده ای را
می سازند،پیشرفت داشته باشد.
ولی در جاهایی هم که یهودیان تنها از کسان کم شمار پراکنده ای
ساخت یافته اند که به ندرت
خود را یهودی می پندارند،این مورد درست است.
و هر گاه مخالفت های پاد یهودان(ضد یهودان) درمورد توانگران
رشد داشته باشد، نشانگر آن نیست که این ناسازی ها(مخالفت ها)
در مورد یهودیان نادار و تنگدست از میان می رود.
جالب توجه تر از همه این است که آن را در میان کسانی می توان
یافت که هرگز هیچ یهودی را از نزدیک ندیده اند و یا در کشورهایی
که از سده ها پیش در آن جا یهودی نبوده است.

بن مایه:
نسک نسل کشی و انگیزه ی ویرانگری در انسان
نوشته ی آنتونی استور
برگردان از پروین بلورچی(رستمکلایی)
رویه ی شماره ی ۱۴۷

۲۲-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements