گمنامیان و گمنامیان ها هیچ گاه تنها و بی کس نخواهند بود

این رسانه ها که کوچک ترین خبری را بازتاب می دهند
گویا نسبت به خبر دستگیری گمنامیان ، خفه خون گرفته اند.
تا زمان نوشتن این متن ، من که ندیدم رسانه ها و تارنماهایی
که از سوی مخالفان رژیم اسلامی گردانده می شوند
در این باره چیزی گفته و یا نسبت به آن واکنشی نشان داده باشند
و به جز شمار اندکی از وبلاگ ها و تارنماها، سایرین در این باره
سکوت کرده اند.
دلیل سکوت آن ها به درستی روشن نیست
ولی دلیل سکوت برخی ها بسیار روشن است
به ویژه آن دسته از مخالف نماهایی که ماندگاری شان
به ماندگاری رژیم ننگین اسلامی، وابسته است
و همواره کوشیده اند تا به دروغ ، خود را مخالف رژیم اسلامی جا بزنند.
با این همه، من یکی که نمی توانم نسبت به این رخداد
بی تفاوت بمانم و یا در این باره ساکت بنشینم ، هر نوشته ی
وبلاگی می تواند سکوت خبری در این باره را بشکند
و من وبلاگ نویس ،نباید اجازه بدهم که چنین رخدادی
به فراموشی سپرده شود.
گمنامیان یک انسان سکولار و خردگرا است و خداناباور بودنش
نیز می تواند آتش خشم رژیم ننگین اسلامی را نسبت به او
زبانه دار تر بکند.
چون گمنامیان یک پناهنده ی سیاسی است، گمان نمی کنم
که رژیم ننگین اسلامی بتواند با پرونده سازی،گمنامیان را
به ایران بازگرداند.
ولی هر چیزی می تواند امکان داشته باشد
گمان نکنم پلیس اینترپل نمی دانسته است که گمنامیان
یک پناهنده ی سیاسی است چون آن ها پیش از دستگیری هر
فردی که در لیستشان باشد،درباره اش داده ها و آگاهی های لازم
را گردآوری می کنند.
شاید در پشت پرده یک چیز دیگری وجود داشته باشد
ولی هر چه که باشد ،بدنام شدن پلیس اینترپل می تواند
یکی از پیامدهای این رخداد باشد.
تا کنون که خبرهای روشن و دقیقی از دستگیری و چرایی
دستگیری گمنامیان از سوی پلیس اینترپل در ایتالیا منتشر
نشده است و سکوت رسانه های خبری نیز مایه ی دل نگرانی
وبلاگ نویسان ایرانی را به دنبال داشته است.
این یک زنگ هشدار است برای آزادی خواهان ایرانی
تا بدانند و آگاه باشند که باید پشتیبان و یاور همدیگر باشند
و یکدیگر را تنها نگذارند و به یاد بسپارند که رمز پیروزی در یکپارچگی
و همگام شدن نهفته است.
گمنامیان، مگر می شود نوشته هایت را که درباره ی ترانه موسوی
ندا و ستار بهشتی نوشته بودی را به یاد داشت و تو را فراموش کرد
سکوت و خاموشی ما در برابر دسیسه ی دستگیری ات می تواند
بزرگ ترین خیانت به آزادی و آزادگی باشد.
رژیم اسلامی دشمن
آزاداندیشی،خردگرایی،سکولاریسم،آزادی و دگراندیشی است
و گمنامیان همه ی این ویژگی ها را دارا می باشد ،پس بسیار روشن
است که رژیم ننگین اسلامی به دنبال شکار این انسان آزادی خواه باشد
و در این راه به هر دسیسه و نیرنگی هم دست بزند.

گمنامیان و گمنامیان ها هیچ گاه تنها و بی کس نخواهند بود
چون قلب تک تک آزادی خواهان همواره برای یک هدف
در سینه هایشان به تپش در می آید و آن هدف
نمی تواند چیزی به جز آزادی باشد.
و در پایان این نوشتار چه نیکو است که بگویم:

یا مرگ یا آزادی

۲۰-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements