روزه در اسلام

روزه از دین یهود به اسلام آمده است
ارب ها پیش از اسلام،روز دهم ماه مهرم(محرم)را
روزه می گرفتند،پس از کوچ به مدینه هنگامی که
نمازسو(قبله)دگرگون شد،ده روز نخست ماه مهرم
را روزه می گرفتند تا این که سپس تر ها یک ماه
را برای روزه گرفتن ، ویژه کردند.

بن مایه:
در این نوشته، از نسک بیست و سه سال
علی دشتی،کمک گرفته شده است.

۱۷-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements