ارنستین رز و تلاش های او برای پایان دادن به نابرابری های جنسیتی

ارنستین رز(۱۸۹۲-۱۸۱۰)، با پیش کشیدن سخنانی درباره ی لغو برده داری
و دادیک(حقوق)زنان با هدف خرده گیری از دین،همیشه واکنش های تند
و گاه زشت دین باوران و دین مداران را بر می انگیخت.
در سال۱۸۵۴ پس از این که چندین بار به شوند بی خدایی آن هم در جایگاه
سخنرانی تا آستانه ی کتک خوردن پیش رفت ولی در گزینگان(انتخابات)
به رییسی کنگره ی دادیک میهنی زنان برگزیده شد.
که در سال پسین ،روزنامه ای درباره ی خانم ارنستین رز نوشت که:
یک زن خداناباور، سدها بار پست تر از یک روسپی است.

بن مایه:
نسک بی خدایی برای تازه کارها
نوشته ی دکتر دیل مک گاون

۱۷-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements