چرا رژیم اسلامی در ایران،هراس آفرین است؟

هنگامی که رژیم اسلامی در ایران همواره خود را دشمن اسراییل
می داند و همیشه خواستار نابودی اش بوده و هست.
و هنگامی که می بینی این رژیم بر روی موشک هایش می نویسد
مرگ بر اسراییل ،دیگر جای شکی نمی ماند که این چنین رژیمی
اگر دستش برسد و توانش را داشته باشد به چنین کنشی دست
خواهد زد ، کما این که در این چند دهه از زیست خودش همواره
کوشیده است تا فرمانروایی دینی خودش را گسترش بدهد
گویا این رژیم ، خواهان آن است که همگان مسلمان شوند
آن هم از گونه ی شیعه اش وگرنه باید از میان بروند.
شاید بگویید سخنانم دروغ است ولی شما می توانید ببینید
که سنی ها در ایران شهروند درجه دو به شمار می آیند
و زرتشتیان،ترسایان و یهودیان شهروند درجه سه و سایر
دگر اندیشان مانند بهاییان و یا خداناباوران
شهروند به شمار نمی آیند و این رژیم خودش را مجاز
می داند که هرگونه که خواست با آنان رفتار بکند.
رژیم ننگین اسلامی از روشنگری و خردگرایی بیش از هر چیز
دیگری می ترسد چون با گسترش این دو،موجودیت و هستی اش
به ختر می افتد و برای پیشگری از آن چاره ای نمی بیند،جز این
که دست به هراس آفرینی بزند و به راستی که رژیم اسلامی
یک نمونه ی آشکار و روشن از توان گرفتن تروریسم اسلامی
در زمانه ی کنونی ماست، باشندگی و ماندگاری رژیم اسلامی
نه تنها برای جغرافیای ایران آسیب زا و زیانبار است بلکه یک
کانون شرارت و پلیدی بر روی این کره ی خاکی است.
فراموش نکنید که رژیم اسلامی در ویرانگری و تبهکاری
هیچ دست کمی از ساختار تروریستی دولت اسلامی ندارد.

۱۳-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements