اگر یخبندان،موهای دهکده ی مرا سرمازده کند

مونتنی:
اگر یخبندان،موهای دهکده ی مرا سرمازده کند
کشیش من، نتیجه می گیرد که خدا بر گونه ی (جنس) آدمی
خشم گرفته است.
با دیدن جنگ های داخلی ما،کیست که فریاد برنیاورد که جهان
زیر و رو شده و قیامت بر سر ما فرود آمده است بی آن که
بیندیشد که بسیاری چیزهای بدتر نیز دیده شده
و نهش(وضع) در ده هزار جای دیگر جهان،خوب است.

بن مایه:
نسکی به نام مونتنی
نوشته ی پیتر برک
ترجمه ی اسماییل سعادت
رویه ی شماره ی ۳۴

۱۳-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements