پیروزی راستینگی

پیروزی یک راستینگی دانش نوین،با پذیراندن و وادار ساختن
ناسازان(مخالفان)به دیدن روشنایی،روی نمی دهد.
وارون آن،پیروزی این گونه به دست می آید که
ناسازان(مخالفان) سرانجام به کناری می روند و نسل نویی
روی کار می آید که با آن راستینگی خوگرفته است.

از ماکس پلانک

بن مایه:
به درستی نمی دانم که این نوشته را از کجا یادداشت برداری
کرده ام ولی به گمانم از رشته کتاب های افکند فیزیک هاروارد باشد.

نکته:
راستینگی=واقعیت
افکند=طرح

۹-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements