نادانی،نرم ترین بالشی است که می توان سر را روی آن گذاشت

هیچ گاه درک نکردم،چرا کافری که بیمار می شود
دچار کیفر الهی شده و مسلمانی که بیمار می شود
دچار آزمون الهی شده است؟
نادانی(جهل)،نرم ترین بالشی است که انسان می تواند
سرش را روی آن بگذارد و بخوابد.

اهمد کسروی

۹-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements